Samochód nie za gotówkę – leasing

26 kwietnia 2019
hello world!

Leasing kojarzony jest przede wszystkim z samochodami. Nie jest to jednak jedyna rzecz, która może być jego przedmiotem. W tym artykule dowiesz się, jaka jest istota leasingu i co można „wziąć w leasing”.

Leasing – właściwie co to takiego?

Leasing jest umową, na mocy której firma leasingowa (leasingodawca) przekazuje prawo do użytkowania środka trwałego korzystającemu (leasingobiorca) na określony czas w zamian za opłaty leasingowe. Korzystanie z leasingu staje się coraz popularniejsze i coraz więcej przedsiębiorców, szczególnie z sektora MSP, sięga po tę właśnie formę finansowania.

Rodzaje leasingu

Leasing można podzielić na mnóstwo sposobów. Jednakże najczęściej spotykanymi rodzajami są:

- ze względu na liczbę podmiotów leasing dzieli się na bezpośredni oraz pośredni

- ze względu na charakter prawno-podatkowy leasing dzieli się na finansowy i operacyjny

Leasing bezpośredni polega na podpisaniu umowy leasingowej bezpośrednio z producentem lub dystrybutorem danego środka trwałego. Leasing pośredni natomiast ma miejsce wówczas, gdy wyspecjalizowana firma leasingowa nabywa środek trwały od producenta lub dystrybutora i przekazuje go leasingobiorcy.

Cechą leasingu operacyjnego jest powierzenie środka trwałego leasingobiorcy na z góry określony czas. Przeważnie jest to okres 3 lat. Ma on formę podobną do dzierżawy lub najmu, dlatego przedmiot leasingu operacyjnego jest ujmowany jako składnik majątku leasingodawcy. Wszelkie koszty utrzymywania, napraw czy ubezpieczenia ponosi leasingobiorca. Korzystający nie wykonuje odpisów amortyzacyjnych, lecz po okresie finansowania ma prawo do wykupu przedmiotu leasingu za określoną kwotę powiększoną o podatek VAT. Rata leasingowa jest kosztem uzyskania przychodu w firmie. Leasing operacyjny jest najpopularniejszym rodzajem leasingu w Polsce.

Leasing finansowy różni się od operacyjnego tym, że leasingobiorca ma prawo do amortyzowania przedmiotu umowy. Leasingobiorca może ujmować środek trwały w bilansie, mimo że w sensie prawnym dana rzecz nadal jest własnością podmiotu finansującego. Podatek VAT w leasingu finansowym musi być zapłacony w całości już na początku transakcji. Po zapłaceniu ostatniej raty przedmiot umowy staje się własnością leasingobiorcy, z zastrzeżeniem, że treść umowy nie stanowi inaczej. Leasing finansowy można porównać z kredytem, gdzie zamiast pieniędzy pożyczany jest środek trwały.

Przedmiot leasingu

Zdecydowanie najczęściej leasingowanymi przedmiotami są samochody osobowe i ciężarowe. Aczkolwiek firmy leasingowe nie ograniczają się tylko do samochodów. Leasingować można również pojazdy specjalistyczne, takie jak koparki czy ciągniki. Przedmiotem leasingu mogą być również różnego rodzaju maszyny oraz specjalistyczne sprzęty. Coraz częściej słyszy się również o leasingu drukarek, komputerów, telefonów czy nawet mebli biurowych. Warto jednak pamiętać, że nie każda firma leasingowa posiada w swojej ofercie tak różnorodny asortyment.

Okres leasingu

W przypadku leasingu finansowego okres finansowania nie jest jednoznacznie określony. Strony ustalają to między sobą. Natomiast jeśli chodzi o czas finansowania w leasingu operacyjnym, minimalny czas trwania umowy wynosi 40% okresu amortyzacji danego środka trwałego, czyli najczęściej 2-4 lata. Natomiast maksymalny czas trwania umowy to 5 lat. Przy wyborze okresu finansowania warto zwrócić uwagę na możliwości finansowe firmy. Im dłuższy okres leasingowania, tym raty miesięczne są mniejsze. Jednak całkowity koszt przedmiotu leasingu będzie wyższy. Firmy leasingowe sporządzają przykładowe harmonogramy spłat przy różnych okresach leasingu, aby przedsiębiorca mógł szybciej i trafniej podjąć decyzję co do okresu spłaty.

Leasing a kredyt bankowy

Porównując leasing z kredytem bankowym, trzeba wziąć pod uwagę zalety i wady obu form finansowania. Najważniejszą korzyścią leasingu jest jego większa dostępność. Leasing w porównaniu do kredytu bankowego jest dużo bardziej elastyczną formą finansowania. Umożliwia dostosowanie umowy poprzez wysokość opłaty wstępnej, wysokość raty oraz kwoty wykupu przedmiotu. Jeśli przedsiębiorca prowadzi sezonową działalność, możliwe jest, aby w sezonie opłaty były wyższe, natomiast poza sezonem niższe.

W przypadku dużych inwestycji lepszą formą finansowania zdecydowanie jest kredyt, gdyż raty kredytowe można rozłożyć nawet na 10 lat, oraz w przypadku kredytów inwestycyjnych czy obrotowych banki oferują często lepsze warunki niż w przypadku leasingu.

Zabezpieczenie umowy leasingu jest dużo wygodniejsze dla przedsiębiorcy niż w przypadku kredytu. Podstawowym zabezpieczeniem umowy leasingu jest przedmiot leasingu. Dodatkowym zabezpieczeniem może być weksel własny in blanco wystawiany przez leasingobiorcę. W przypadku kredytu bankowego formą zabezpieczenia najczęściej jest hipoteka lub zastaw. Jest to rozwiązanie dużo bardziej skomplikowane oraz bardziej kosztowne.

Leasing operacyjny posiada przewagę nad kredytem bankowym również pod względem oszczędności podatkowej. Leasingobiorca ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania o opłatę wstępną oraz o wysokość raty leasingowej. W przypadku kredytu do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć tylko odsetki od kredytu oraz amortyzację środka trwałego.

Zalety i wady leasingu – podsumowanie

Jak każda forma finansowania, tak i leasing ma swoje zalety i wady. Najważniejszą zaletą leasingu jest jego dostępność. Leasingodawcy ze względu na to, że zachowują prawo własności do przedmiotu leasingu stawiają mniejsze wymagania leasingobiorcom niż w przypadku kredytu. Kolejną zaletą jest korzyść podatkowa. W leasingu operacyjnym raty stanowią w całości koszt uzyskania przychodu. W leasingu finansowym natomiast leasingobiorca ma prawo do amortyzacji środka trwałego. Korzystając z leasingu operacyjnego, korzystający nie ujmuje przedmiotu leasingu jako aktywa bilansowe. Ważną zaletą leasingu jest również to, że skorzystanie z leasingu nie zmniejsza zdolności kredytowej firmy.

Za wadę leasingu można uznać to, że przedmiot nie należy do leasingobiorcy aż do momentu zapłaty ostatniej raty oraz opłaty końcowej. Wszelkie koszty napraw, remontów czy ubezpieczeń również należy do zadań korzystającego. Kradzież czy całkowite zniszczenie przedmiotu leasingu skutkuje zakończeniem oraz rozliczeniem umowy. A to oznacza konieczność natychmiastowej zapłaty wszystkich pozostałych rat.

Mimo wymienionych wad coraz więcej przedsiębiorstw sięga po leasing. Dzięki tej formie finansowania firmy (głównie sektor MSP) mają szansę zwiększyć sprzedaż przy stosunkowo niewielkim zaangażowaniu kapitału własnego.

Czytaj również:

Samochód nie za gotówkę – wynajem długoterminowy

chevron-down
Copy link