Rozwód, separacja i ustanie małżeństwa

21 lipca 2021
hello world!

Małżeństwo to swoisty, indywidualny związek między dwiema osobami, z założenia trwały. Jest to stosunek prawny, z którego bezsprzecznie wynikają zarówno prawa, jak i obowiązki o charakterze wzajemnym. Są jednak sytuacje, w których dochodzi do rozpadu stosunków między małżonkami oraz rozkładu pożycia. Wówczas można wnieść pozew o rozwód lub separację. Czym jest rozwód, a czym separacja?

Czym jest rozwód?

Rozwód jest rozwiązaniem małżeństwa przez sąd, kiedy między małżonkami nastąpił trwały lub zupełny rozkład pożycia. Oznacza to, że między nimi została zerwana wszelka istniejąca do tej pory więź: duchowa, fizyczna i gospodarcza.

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy, art. 56 § 1.

Kiedy możemy starać się o rozwód?

O rozwód można się starać, kiedy między małżonkami dojdzie do zupełnego i trwałego rozpadu pożycia. Zupełny rozkład pożycia następuje, kiedy łączące małżonków więzi duchowe, fizyczne i gospodarcze przestają istnieć. Drugim warunkiem rozwodu jest trwałość rozpadu pożycia małżeńskiego. Występuje wtedy, gdy rozpad ma charakter ostateczny i nieodwracalny.

Czy sąd może nie udzielić rozwodu?

Rozwód nie zostanie orzeczony, jeśli – pomimo wystąpienia obu przesłanek rozwodowych – pojawi się choćby jedna z tzw. przeszkód rozwodowych. Pierwszą z przeszkód rozwodowych jest dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Sąd stwierdza, czy w przypadku rozwiązania małżeństwa nie dojdzie do osłabienia relacji rodzicielskich oraz zaspokojone zostaną wszystkie potrzeby materialne i emocjonalne dziecka.

Do orzeczenia rozwodu nie potrzeba zgody współmałżonka. Istnieją jednak przypadki, gdy sprzeciw małżonka uniemożliwi rozwiązanie małżeństwa. Chodzi o sprzeciw małżonka niewinnego, gdy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozpadu pożycia.

Jak napisać pozew o rozwód?

Pozew o rozwód musi mieć formę pisemną. Należy w nim zawrzeć: informację, do jakiego sądu kieruje się pozew rozwodowy, wskazanie stron pozwu (kto jest powodem, kto pozwanym – imiona, nazwiska, adresy pobytu, nr PESEL), tytuł pisma (pozew o rozwód bez orzekania o winie, pozew o rozwód z orzeczeniem o winie), wskazanie żądania (wskazanie winy), uzasadnienie wniosku i podpis powoda lub prawnika, który go reprezentuje. Pozew rozwodowy musi być dostarczony do sądu w dwóch kopiach. Należy dołączyć do niego również skrócony odpis aktu małżeństwa, skrócone odpisy aktów urodzeń dzieci (jeśli są niepełnoletnie) oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej.

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Pozew rozwodowy powinien być złożony w sądzie okręgowym (wydział rodzinny lub cywilny) właściwym dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, lub jednego z małżonków. Jeżeli adres jest nieaktualny, wówczas właściwym sądem do rozpatrzenia pozwu jest sąd w miejscu zamieszkania powoda, a w dalszej kolejności – pozwanego małżonka.

Jakie są skutki rozwodu?

Od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego małżonkowie stają się osobami wolnymi (mogą zawrzeć nowe małżeństwo). Powstaje także obowiązek alimentacyjny między małżonkami oraz obowiązek płacenia alimentów na dzieci. Sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków. Oprócz tego powstaje również rozdzielność majątkowa między małżonkami oraz wyłączenie z dziedziczenia. Gdy dziecko urodzi się po upływie 300 dni od wydania orzeczenia o rozwodzie, pojawia się natomiast brak domniemania pochodzenia dziecka z tego małżeństwa.

Czy można powrócić do dotychczasowego nazwiska po rozwodzie?

Tak, po ślubie istnieje możliwość wrócenia do poprzedniego nazwiska. Aby tego dokonać, wystarczy złożyć oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie może być złożone bezpośrednio po zawarciu małżeństwa albo przed sporządzeniem przez kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Rozwód – czy można zmienić nazwisko dziecka?

Po rozwodzie rodziców nazwisko dziecka nie ulega zmianie, nawet jeśli jeden z małżonków powrócił do swojego poprzedniego nazwiska. Zmiana nazwiska dziecka możliwa jest za pisemną zgodą obu stron. Jeśli natomiast dziecko ukończyło 13. rok życia, dodatkowo niezbędna jest jego pisemna zgoda.

Przeczytaj również:
Zmiana nazwiska własnego i dzieci po rozwodzie. Lepiej się pospieszyć!

Czym jest intercyza?

Małżonków po ślubie łączy wspólnota majątkowa. Jednak, jeśli chcą oni ustalić rozdzielność majątku, najpóźniej dzień przed ślubem powinni spisać u notariusza intercyzę. Sporządzony akt, nazywany często umową przedślubną, nabiera mocy prawnej wraz z zawarciem ślubu. W przypadku niezawarcia związku małżeńskiego akt ten staje się nieważny. Intercyza pozwala zachować każdemu z małżonków swój majątek: zarówno ten posiadany przed ślubem, jak i nabyty po jego zawarciu.

Czym jest majątek osobisty?

Majątek osobisty to majątek, który – w rozumieniu polskiego prawa – należy tylko do jednego z małżonków. W jego skład wchodzą wszystkie dobra nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego. Art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dokładnie wylicza wszystkie dobra, które zaliczają się do majątku osobistego małżonka.

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:
1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy, art. 33

Czym jest majątek wspólny?

Majątek wspólny to wszystkie dobra, które nabyte zostały podczas trwania związku małżeńskiego. Rzeczy nabyte za środki pochodzące z majątku wspólnego automatycznie stanowią wspólną własność małżonków.

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy, art. 31 § 1

Do majątku wspólnego należą w szczególności:
1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a subkonto w ramach konta ubezpieczonego ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy, art. 31 § 2

Przeczytaj również:
Rozwód i podział majątku - czym jest majątek wspólny i jak go dzielić?

Czy udział w spółce z o.o. może stanowić majątek wspólny małżonków?

Tak, jeżeli spółka z o.o. została nabyta w trakcie trwania małżeństwa. Na mocy prawa staje się wtedy współwłasnością obojga małżonków. Jeżeli jednak udziały zostały nabyte w zamian za składniki majątku osobistego jednego z małżonków, wówczas stanowią jego wyłączną własność.

Czy zakup nieruchomości przez małżonków należy do majątku wspólnego?

Nabyte przez małżonków dobra (nieruchomości, samochody czy inne ruchomości) stanowią majątek wspólny małżonków. Przedmioty majątkowe nabyte przed ślubem stanowią majątek odrębny małżonka. Jednakże w prawie występuje domniemanie, że przedmiot majątkowy nabyty w trakcie trwania małżeństwa wchodzi do majątku wspólnego małżonków (warunek: pozostają we wspólności majątkowej). W akcie notarialnym przeniesienia własności nieruchomości notariusz powinien dokonać zapisu, że środki na nabycie własności pochodzą z majątku osobistego małżonka. Ten zapis jest warunkiem niewpisywania się w majątek wspólny nabytej nieruchomości.

Rozwód – jak podzielić majątek?

Po zawarciu związku małżeńskiego powstaje majątkowa współwłasność małżeńska. Przy rozwodzie dochodzi do podziału wspólnego dorobku. Do definitywnego uregulowania konieczny jest podział majątku dorobkowego małżonków. Wniosek w tej sprawie kieruje się do sądu rejonowego, właściwego według położenia dzielonego dobytku. Można go złożyć w trakcie rozwodu, ale także kilka lub kilkanaście lat później, ponieważ roszczenie nie ulega przedawnieniu. Małżonek, który na zakup wspólnego mieszkania przeznaczył środki z osobistego dorobku, może je odzyskać w trakcie postępowania o podział majątku. W związku z tym powinien zgłosić wniosek o rozliczenie pochodzących z niego nakładów na majątek wspólny.

Co z podatkiem przy podziale majątku?

Podział majątku małżonków nie rodzi obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. W przypadku zniesienia współwłasności małżeńskiej i podziału majątku wspólnego nie powstanie obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Art. 45 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty. Wyjątkiem w tej sytuacji są wydatki i nakłady konieczne na przedmioty przynoszące dochód. Nie można też żądać zwrotu kosztów poniesionych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego (na mocy umowy bądź orzeczenia sądu). W związku z tym przychody otrzymane wskutek podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej nie podlegają opodatkowaniu.

Co z opieką nad dzieckiem po rozwodzie?

W postępowaniu rozwodowym sąd orzeka nie tylko o trwałym rozpadzie pożycia małżeńskiego, ale też o opiece nad małoletnim dzieckiem. Najczęściej w wyniku postępowania przyznaje sprawowanie opieki rodzicielskiej jednemu z rodziców. Drugi rodzic (najczęściej ojciec) według ustanowionego wyroku ma prawo do kontaktów z dziećmi i jest obowiązany płacić alimenty na ich utrzymanie. Coraz częściej sąd przychyla się do wykonywania władzy rodzicielskiej naprzemiennie przez oboje rodziców. Warunkiem takiego orzeczenia jest złożenie podczas rozprawy rozwodowej porozumienia wychowawczego.

Czy w przypadku opieki naprzemiennej przysługuje 500+?

Świadczenie 500+ wypłacane jest rodzicowi, który sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem. Gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

Jakie uprawnienia przysługują rodzicowi z ograniczoną władzą rodzicielską?

Władza rodzicielska stanowi zbiór praw i obowiązków, jakie rodzic posiada względem dziecka, od chwili jego urodzenia się. Ograniczenie tych praw może nastąpić wyłącznie z dwóch powodów – w związku z zagrożeniem dobra dziecka lub w związku z rozłączeniem rodziców. Mimo orzeczenia o ograniczeniu władzy rodzicielskiej rodzic dalej ma prawo do kontaktu z dzieckiem i spotykania się z nim. Jeśli sąd ustali prawo do współdecydowania o istotnych sprawach, rodzicowi z ograniczoną władzą rodzicielską dalej przysługuje dostęp do dokumentacji medycznej dziecka i prawo do informacji o jego stanie zdrowia.

Czym jest rozwód

Czym jest zaprzeczenie macierzyństwa?

Zaprzeczenie macierzyństwa to procedura, w której wskazuje się, że kobieta wpisana w akt urodzenia nie jest w rzeczywistości matką dziecka. Powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa może wytoczyć samo dziecko i wytacza je ono przeciwko kobiecie wpisanej w akcie urodzenia jako matka. Po drugie powództwo może wytoczyć sama matka, przeciwko kobiecie wpisanej w akcie urodzenia jako matka, jeżeli jest w stanie udowodnić, że zapis ten jest nieprawdziwy. Kobieta wpisana w akcie urodzenia jako matka może również wytoczyć przeciwko dziecku powództwo o zaprzeczenie swojego macierzyństwa.

Czym jest zaprzeczenie ojcostwa?

W sytuacji, kiedy dziecko urodzone w małżeństwie nie należy do męża kobiety, wymagane jest złożenie w sądzie sprawy o zaprzeczenie ojcostwa. Do tego czasu, w świetle prawa, ojcem dziecka pozostaje mąż matki. Wiąże się to z art. 62 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, według którego następuje domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki. Zaprzeczenia ojcostwa może żądać: mąż matki, matka dziecka, dziecko po dojściu do pełnoletności oraz prokurator.

Czym jest uznanie ojcostwa?

Uznanie ojcostwa to oświadczenie przed kierownikiem stanu cywilnego, w którym mężczyzna będący ojcem dziecka potwierdza swoje ojcostwo. Oświadczenie to potwierdza również matka dziecka. Ma na to trzy miesiące. Matka i ojciec dziecka mogą również złożyć oświadczenia jednocześnie.

Jak zabezpieczyć kontakty z dzieckiem po rozwodzie?

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem pozwala w czasie trwania sprawy o rozwód jednemu z rodziców na utrzymywanie stałych kontaktów z dzieckiem, które na co dzień przebywa z drugim. Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem składa się w sądzie rejonowym. Powinien on zawierać uzasadnienie, dlaczego należy uregulować kontakty z dzieckiem przez sąd oraz propozycję sposobu ich realizacji. Kontakty mogą przybrać różną formę. Począwszy od osobistych spotkań z małoletnim, poprzez zaprowadzanie dziecka do szkoły i odprowadzanie go do jego miejsca zamieszkania, a skończywszy na kontakcie telefonicznym.

Czy rodzic może uprowadzić własne dziecko?

Tak. Dzieje się tak w sytuacji, kiedy jeden z rodziców po rozwodzie wraca do rodzinnego kraju razem z dzieckiem. Zgodę na przewóz dziecka do innego kraju powinien wyrazić również drugi rodzic, ewentualnie też sąd. Jeśli konflikty między rodzicami doprowadzają do porwania dziecka przez jednego z nich, kwestia samego uprowadzenia zatraca charakter wyłącznie kryminalny i staje się przedmiotem rozważań w oparciu o przepisy prawa rodzinnego.

Przeczytaj również:
Czy rodzic może uprowadzić własne dziecko?

Czym jest porwanie rodzicielskie?

Porwanie rodzicielskie to zdarzenie, w wyniku którego jedno z rodziców lub opiekunów prawnych posiadających władzę rodzicielską bez woli i wiedzy drugiego z nich pod pretekstem krótkotrwałego pobytu wywozi lub zatrzymuje osobę małoletnią na stałe, pozbawiając tym samym drugiego rodzica lub opiekuna prawnego posiadającego władzę rodzicielską możliwości utrzymywania kontaktu z małoletnim w przysługującym mu zgodnie z prawem zakresie.

Jak odzyskać porwane dziecko?

We wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej funkcjonuje organ centralny, którego zadaniem jest pomoc rodzicom, których dziecko zostało uprowadzone za granicę. W związku z tym istnieje możliwość wszczęcia postępowania o powrót dziecka. Sąd rozstrzyga sprawę w terminie sześciu tygodni, a w toku postępowania powinien wysłuchać dziecko, chyba że jest to niewłaściwe ze względu na jego wiek czy poziom dojrzałości.

Czym jest separacja?

Separacja to rodzaj uchylenia wspólnoty małżeńskiej. Określa się ją też jako rozejście lub rozłączenie małżonków. Wyróżnia się dwa rodzaje separacji: separacja faktyczna i separacja sądowa.

Czym jest separacja faktyczna?

Separacja faktyczna (w przeciwieństwie do separacji prawnej) jest następstwem zachowań małżonków, nie skutkiem działalności sądu. Podobnie do rozwodu polega na ustaniu, rozkładzie wspólnego pożycia małżonków i rozpadzie więzi fizycznej, duchowej i gospodarczej. Małżonkowie mogą uzgodnić faktyczne rozłączenie, zostawiając sobie czas na ewentualne przemyślenia co do dalszych działań.

Czym jest separacja prawna?

Separacja prawna (sądowa) polega na usankcjonowaniu orzeczeniem sądu stanu separacji faktycznej ze skutkami typowymi dla orzeczenia rozwodu. Nie wiąże się jednak ze zniesieniem więzi małżeńskiej. Jest to swego rodzaju alternatywa dla rozwodu, dająca małżonkom szerszą autonomię w decydowaniu o losach ich małżeństwa.

Jakie są skutki orzeczenia separacji?

Orzeczenie separacji, w przeciwieństwie do orzeczenia rozwodu, nie powoduje ustania małżeństwa.

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy, art. 61 § 1

Czy można cofnąć separację?

Tak, separacja, w odróżnieniu od rozwodu, nie rozwiązuje małżeństwa. Istnieje więc możliwość powrotu do stanu sprzed jej orzeczenia. Sąd może znieść separację na zgodne żądanie obu małżonków.

Czym jest separacja

Czym jest ustanie małżeństwa?

Ustanie małżeństwa to sytuacja, w której dochodzi do rozerwania trwałości więzi małżeńskiej. Przyczynami ustania związku małżeńskiego są: śmierć małżonka, uznanie małżonka za zmarłego oraz rozwód.

W razie uznania jednego z małżonków za zmarłego domniemywa się, że małżeństwo ustało z chwilą, która w orzeczeniu o uznaniu tego małżonka za zmarłego została oznaczona jako chwila jego śmierci.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy, art. 55 § 1.

Jeżeli po uznaniu jednego z małżonków za zmarłego drugi małżonek zawarł nowy związek małżeński, związek ten nie może być unieważniony z tego powodu, że małżonek uznany za zmarłego żyje albo że jego śmierć nastąpiła w innej chwili aniżeli chwila oznaczona w orzeczeniu o uznaniu za zmarłego. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli w chwili zawarcia nowego związku małżeńskiego strony wiedziały, że małżonek uznany za zmarłego pozostaje przy życiu.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy, art. 55 § 2

Jakie są przyczyny ustania małżeństwa?

Z mocy prawa do przyczyn ustania małżeństwa zaliczamy śmierć jednego z małżonków lub uznanie jednego z małżonków za zmarłego. Jeżeli małżonek zaginął, w związku z innym bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia, może zostać uznany za zmarłego po upływie roku od dnia, w którym niebezpieczeństwo ustało albo według okoliczności powinno było ustać. Do innych przyczyn należy wyrok sądu orzekający o rozwodzie lub orzeczenie o unieważnieniu małżeństwa.

Czy choroba psychiczna może być przesłanką do unieważnienia małżeństwa?

Tak, jednak nie każda choroba psychiczna spowoduje unieważnienie małżeństwa, a jedynie taka, która zagraża małżeństwu lub zdrowiu przyszłego potomstwa. Podstawą do unieważnienia małżeństwa mogą być też zaburzenia psychotyczne, które wywołują taki sam skutek jak choroba psychiczna.

Czy można dochodzić roszczeń wobec prezentów po rozstaniu?

Tak, jeśli jedna ze stron czyni nakłady pieniężne na rzecz drugiej, licząc na formalizację związku, może żądać ich zwrotu, jeżeli do tego stanu nie doszło. Nie trzeba przy tym zaznaczać, że w przypadku pewnych sytuacji w przyszłości prezent powinien zostać zwrócony.

W jakich przypadkach eks może domagać się zwrotu podarunku?

Każda sytuacja rozpatrywana jest indywidualnie. Zwrot prezentu po rozstaniu może nastąpić jednak przez wzgląd na: pożyczkę, użyczenia czy świadczenia niezależne.

Czy za zdradę można dochodzić zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych?

Nie, w przypadku zdrady małżeńskiej do ochrony więzi rodzinno-prawnych między małżonkami nie mają zastosowania przepisy o ochronie dóbr osobistych. Dochodzenie zadośćuczynienia od zdradzającego małżonka w trybie ochrony dóbr osobistych nie jest możliwe.

Czym jest obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami?

Zgodnie z art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Małżonek, który został obarczony obowiązkiem alimentacji, musi dostarczać środki utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego do alimentów małżonka.

Przeczytaj również:
Obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami

Kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny?

Obowiązek alimentacyjny wobec małżonka wygasa z chwilą wstąpienia przez niego w nowy związek małżeński. Jeśli małżonek nie został uznany za winnego rozpadu małżeństwa, obowiązek ten wygasa z upływem 5 lat od orzeczenia rozwodu.

Czy można stracić prawo jazdy za niepłacenie alimentów?

Tak, dłużnik alimentacyjny może stracić prawo jazdy, jeżeli w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nie zapłacił więcej niż 50 procent zasądzonych alimentów. Dłużnik alimentacyjny powinien złożyć gminie oświadczenie majątkowe i umożliwić odpowiednim organom przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego. Jeżeli tego nie zrobi, samorząd gminy może zawiadomić organy ścigania o popełnieniu przestępstwa oraz zatrzymać jego prawo jazdy.

Czy uchylanie się od alimentów jest przestępstwem?

Tak, zgodnie z art. art. 209 § 1 Kodeksu karnego, każdy, kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. W związku z tym przestępstwa niealimentacji dopuszcza się taka osoba, która może wykonać ciążący na niej obowiązek alimentacyjny, ale tego nie czyni, mimo realnych możliwości.

Czy rodzic przebywający w zakładzie karnym musi płacić alimenty?

Tak. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 26 maja 1995 r., sygn. akt: III CZP 178/94, przebywanie w zakładzie karnym nie powoduje, że obowiązek alimentacyjny względem małoletniego zostaje z tego powodu automatycznie ograniczony. Ze względu na fakt, że dłużnik pozostaje w zakładzie karnym, egzekucja alimentów może okazać się nieskuteczna. W związku z tym osoba uprawniona może zgłosić się do funduszu alimentacyjnego o wypłatę należnego jej świadczenia.

Kiedy jest możliwe podwyższenie alimentów na dziecko?

Wraz ze wzrastaniem potrzeb dziecka można zwrócić się do sądu z pozwem o zmianę wysokości alimentów. Sytuacją, w której można zwrócić się o podwyższenie wydatków na dziecko, jest choroba lub nagły wypadek. W takiej sytuacji nieuniknione będzie bowiem zapewnienie kosztownej terapii czy rehabilitacja. Takich argumentów można zatem użyć jako uzasadnienie pozwu.

Jak podwyższyć alimenty na dziecko?

Aby podwyższyć alimenty, należy skierować pozew do sądu. Dodatkowo przed sądem należy udowodnić, że faktycznie doszło do zmiany okoliczności umożliwiających podwyższenie alimentów. W pierwszej kolejności należy zwrócić się o podwyższenie alimentów bezpośrednio do rodzica, który je wypłaca. Jeśli ten się na to zgodzi, wystarczy w obecności notariusza złożyć oświadczenie o dobrowolnym podniesieniu alimentów. W przeciwnym wypadku konieczne stanie się wniesienie pozwu o podwyższenie alimentów do sądu.

chevron-down
Copy link